English Nederlands
 

Winner

Gymnastics - Pommel horse - (M)

Soviet Union Boris Shakhlin

Gender:Man
Nationality:Soviet_Union Soviet Union


YearCountrySportDiscipline   
1964Soviet UnionGymnasticsHorizontal bar  
1960Soviet UnionGymnasticsParallel bars  
1960Soviet UnionGymnasticsIndividual all-around  
1960Soviet UnionGymnasticsVault  
1960Soviet UnionGymnasticsPommel horse  
1956Soviet UnionGymnasticsTeam all-around  
1956Soviet UnionGymnasticsPommel horse  
1964Soviet UnionGymnasticsTeam all-around  
1964Soviet UnionGymnasticsIndividual all-around  
1960Soviet UnionGymnasticsTeam all-around  
1960Soviet UnionGymnasticsRings  
1964Soviet UnionGymnasticsRings  
1960Soviet UnionGymnasticsHorizontal bar