English Nederlands
 
   Colofon

Vormgeving en software:
Virtooz, Nijmegen

Uitgever:
The OlympicDatabase.com

© TheOlympicDatabase.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn van programmaprints, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. De afdrukken, die via de printfaciliteit kunnen worden gemaakt, mogen uitsluitend voor gebruik in de eigen kring worden aangewend.
Na toestemming van de rechthebbende kunnen overzichten uit deze uitgave met bronvermelding openbaar worden gemaakt.